Trang 1/1

Chấm điểm cho gói Việt hóa phpBB3

Đã gửi: 07 Th.2 2007, 19:33
bởi nedka
Nếu chọn thang điểm từ 1 đến 10 cho gói Việt hóa phpBB3 của chúng tôi - Dự án phpBB iVN - Bạn sẽ chấm điểm nào?